logotypy color POWER

W dniu 31.03.2019 r. zakończono realizację projektu pt.: "Młodzi Aktywni = Sukces Zawodowy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY, DZIAŁANIE 1.2 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY NA REGIONALNYM RYNKU PRACY - PROJEKTY KONKURSOWE, PODDZIAŁANIE 1.2.1 WSPARCIE UDZIELANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, nr Umowy POWR.01.02.01-18-0044/17-00.

Informujemy, że w związku ze zmianą Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju i Finansów, zgodnie z Podrozdziałem 3.2 Sposób pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej i efektywności zawodowej w projekcie pkt 3 ppkt c) zatrudnienie to podjęcie pracy w oparciu o:

  1. stosunek pracy (regulowany w szczególności ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy) lub
  2. podjęcie działalności gospodarczej (regulowane w szczególności ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej).

Zmiany te dotyczą zapisów zawartych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie § 9 Efektywność zatrudnieniowa pkt 2 oraz zapisów zawartych w Regulaminie rekrutacji pracodawców § 6 Efektywność zatrudnieniowa pkt 2.

W pierwotnej wersji Wytycznych zatrudnienie to podjęcie pracy w oparciu o:

  1. stosunek pracy (regulowany w szczególności ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – Dz. U. z 2016 r. poz. 1666),
  2. stosunek cywilnoprawny (regulowany ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – Dz. U. z 2016 r. poz. 380, ze zm.),
  3. podjęcie działalności gospodarczej (regulowane w szczególności ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - Dz. U. z 2015 r. poz. 584, ze zm.).

Zgodnie ze zmianami kryterium efektywności zatrudnienia uznaje się za spełnione w następujących sytuacjach:

a) w przypadku stosunku pracy – gdy Uczestnik Projektu zostanie zatrudniony na nieprzerwany okres (tj. okres zatrudnienia musi być ciągły, bez przerw - wyjątek stanowią dni świąteczne, które nie są traktowane jako przerwy w zatrudnieniu) co najmniej 3 miesięcy, przynajmniej na ½ etatu;

b) w przypadku podjęcia działalności gospodarczej – gdy działalność jest prowadzona przez okres minimum 3 miesięcy.

 

 

W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ze względu na waloryzację stawki zasiłku dla bezrobotnych, od dnia 1 czerwca 2018 r. wzrasta kwota stypendium stażowego z 997,40 zł do 1017,40 zł, pod warunkiem, że miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie (w przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności miesięczne stypendium przysługuje pod warunkiem, że miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 140 godzin miesięcznie) – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami stażowymi dla Pracodawców i Uczestników w ramach projektu „Młodzi Aktywni = Sukces Zawodowy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na komplet dokumentów stażowych składają się Umowa o zorganizowanie stażu oraz załączniki.

Załączniki dla Pracodawcy: skierowanie na badania lekarskie, oświadczenie o refundacji dodatku do wynagrodzenia, opinia pracodawcy z przebiegu stażu. Załączniki dla Uczestnika: lista obecności, wniosek o udzielenie dni wolnych, sprawozdanie z przebiegu stażu.

Umowę o zorganizowanie stażu wraz z załącznikami można pobrać w zakładce Dokumenty.

Zapraszamy Pracodawców do składania Wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Młodzi Aktywni = Sukces Zawodowy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na komplet dokumentów składają się Wniosek pracodawcy o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu oraz Program stażu.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji pracodawców

Wszystkie dokumenty do pobrania wraz z Regulaminem znajdują się w zakładce Dokumenty.

Page 1 of 2

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

I understand