logotypy color POWER

Zapytania ofertowe

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 06/18/MA

STAWIL Sp. z o.o. informuje o wyniku postępowania na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Młodzi Aktywni = Sukces Zawodowy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa o dofinansowanie nr POWR.01.02.01-18-0044/17-00 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferenta dokumentów (Formularz ofertowy wraz z załącznikami) Zamawiający wyłonił Wykonawcę dla poszczególnych części zamówienia.

  • Dla Części I – ART COLOR MODELS Jolanta Kucharzyk, ul. Podwisłocze 46, 35-309 Rzeszów
  • Dla Części II – postępowanie nie zostało rozstrzygnięte, złożona oferta nie zawiera informacji potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu ofertowym
  • Dla Części III – postępowanie nie zostało rozstrzygnięte, nie wpłynęła żadna oferta

Szczegółowe informacje dotyczące wyniku postępowania znajdują się w załączniku.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

I understand