logotypy color POWER

W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ze względu na waloryzację stawki zasiłku dla bezrobotnych, od dnia 1 czerwca 2018 r. wzrasta kwota stypendium stażowego z 997,40 zł do 1017,40 zł, pod warunkiem, że miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie (w przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności miesięczne stypendium przysługuje pod warunkiem, że miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 140 godzin miesięcznie) – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami stażowymi dla Pracodawców i Uczestników w ramach projektu „Młodzi Aktywni = Sukces Zawodowy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na komplet dokumentów stażowych składają się Umowa o zorganizowanie stażu oraz załączniki.

Załączniki dla Pracodawcy: skierowanie na badania lekarskie, oświadczenie o refundacji dodatku do wynagrodzenia, opinia pracodawcy z przebiegu stażu. Załączniki dla Uczestnika: lista obecności, wniosek o udzielenie dni wolnych, sprawozdanie z przebiegu stażu.

Umowę o zorganizowanie stażu wraz z załącznikami można pobrać w zakładce Dokumenty.

Zapraszamy Pracodawców do składania Wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Młodzi Aktywni = Sukces Zawodowy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na komplet dokumentów składają się Wniosek pracodawcy o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu oraz Program stażu.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji pracodawców

Wszystkie dokumenty do pobrania wraz z Regulaminem znajdują się w zakładce Dokumenty.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania i wypłacania stypendium szkoleniowego i stażowego w ramach projektu „Młodzi Aktywni = Sukces Zawodowy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium szkoleniowego i stażowego znajduje się w zakładce Dokumenty.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Młodzi Aktywni = Sukces Zawodowy” osoby młode w wieku 15-29 lat bez pracy, bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET oraz zamieszkujące teren województwa podkarpackiego.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od dnia 19.03.2018 r. do dnia 03.04.2018 r. w Biurze Projektu: 
Rzeszów, ul. Jagiellońska 9/12, 35-025 Rzeszów.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w zakładce Dokumenty.

W ramach Projektu każdemu Uczestnikowi zapewnione zostanie wsparcie w postaci diagnozy, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz szkoleń.
W przypadku staży liczba miejsc jest ograniczona. Staże są przewidziane dla 20 Uczestników Projektu.

W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń termin rekrutacji zostanie wydłużony.

Formularze złożone przed terminem nie będą rozpatrywane.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem