logotypy color POWER

O projekcie

STAWIL Sp. z o.o. realizuje projekt o numerze POWR.01.02.01-18-0044/17-00 pod tytułem „Młodzi Aktywni = Sukces Zawodowy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest współfinansowany ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

logo mlodzi 3a

Wartość projektu: 995 963,25  w tym wartość wkładu UE wynosi 839 397,82 zł
Beneficjent projektu: STAWIL Sp.  z o.o. z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 9/12, 35-025 Rzeszów
Czas trwania projektu: od 01.01.2018 do 31.03.2019 r.
Adres biura projektowego:    Rzeszów, ul. Jagiellońska 9/12, 35-025 Rzeszów

Cel główny projektu:

 

Celem głównym projektu jest zdobycie kwalifikacji zawodowych i społecznych przez osoby młode w wieku 15-29 lat bez pracy, bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zamieszkujące teren województwa podkarpackiego w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami, poprzez udział w doradztwie zawodowym, pośrednictwie pracy oraz szkoleniach zawodowych i miękkich, a także ukończenie stażu w przedsiębiorstwach lub instytucjach.

Zaplanowane działania wpłyną na osiągnięcie celu szczegółowego tj. zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Grupa docelowa

 

Grupa docelowa to 54 osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy spełniające łącznie następujące warunki:

 1. zamieszkuje (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na terenie województwa podkarpackiego,
 2. w wieku 15 - 29 lat bez pracy,
 3. nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu tzw. Młodzież NEET,
 4. bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy.

Uczestnik Projektu nie może należeć do grupy wyłączonej z objęcia wsparciem tj.:

 1. młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:
  • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
  • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
  • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej;
 2. matki opuszczającej pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
 3. absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
 4. absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),
 5. matki przebywające w domach samotnej matki,
 6. osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Planowane formy wsparcia:

 
 • doradztwo i pośrednictwo obejmujące diagnozę polegającą na identyfikacji potrzeb oraz możliwości w zakresie doskonalenia; doradztwo zawodowe polegające na indywidualnym i kompleksowym doradztwie, których celem jest wypracowanie dla każdego Uczestnika Projektu Indywidualnego Planu Działania, a także pośrednictwo pracy;
 • szkolenia zawodowe podstawowe i uzupełniające dobrane do potrzeb Uczestników, w tym specjalistyczne szkolenia i kursy zawodowe wg wskazań w Indywidualnym Planie Działania, prowadzące do podniesienia lub uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kompetencje i kwalifikacje wraz z wypłatą stypendium szkoleniowego;
 • staże trwające 6 miesięcy, zgodne z branżą wskazaną w Indywidualnym Planie Działania wraz z wypłatą stypendium stażowego, a także zapewnioną przez zakład pracy opieką dla Uczestników Projektu.

Efekty w ramach projektu:

 
 • podniesienie/ zmiana/ nabycie kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych zakończonych egzaminem i uzyskaniem certyfikatów i/lub zaświadczeń, potwierdzających nabyte kwalifikacje i kompetencje przez 54 Uczestników Projektu;
 • nabycie doświadczenia zawodowego przez 40 Uczestników Projektu poprzez uczestnictwo w stażach realizowanych w zakładach pracy i opiekę merytoryczną sprawowaną przez opiekunów stażystów.
Attachments:
Download this file (Harmonogram udzielania wsparcia.pdf)Harmonogram udzielania wsparcia.pdf[ ]148 kB

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

I understand